Извлечение от Протокол на заседание на Управителния съвет на СК „Успех-София”, проведено на 26.02.2020 г.

Решения на УС: 1. Да се организира среща на УС на СК с участниците в гребния поход за 2019 година, на която да се изиска от тях да възстановят имуществото на СК, което са ползвали или да го заплатят по цените на придобиването от СК. Гласували: „ЗА“- 4 бр. Въздържали се- няма. Против- няма. Предложението се приема. 2. Спортен календар на СК София за организиране на вътрешни състезания: 2.1. 14 март, начало 10.30 ч.- шах 2.2 2.1 март, начало 10.30 ч. -табла 2.3 04 април, начало 10.30 ч. – шоудаун 2.4 11 април, начало 10.30 ч. – колоездене и стрелба с лък 2.5 м. май- екскурзия 2.6. Ежеседмичен график за провеждане на занимания по шах и табла Вторник и четвъртък от 17.30 ч. – 18.30 ч. Гласували: „ЗА“- 5 бр. Въздържали се- няма. Против- няма. Предложението се приема. Председател на СК „Успех-София: /Иван Бакърджиев/ Протоколчик: / Севдалина Александрова/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s