П О К А Н А

          Управителният съвет на СК „Успех-София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на СК, свиква Общо събрание на 20.10.2021 г., от 16.00 часа, в Клуба на ССБ, гр. София, бул. „Европа” № 138, бл. 1/А партер, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СК ;

2. Промени в състава на УС;

3. Разни;

Съгласно чл. 22 от Устава на СК при липса на кворум 50 % плюс 1 от присъстващите в 16,00 ч. началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще започне в 17,00 ч. на същата дата и същото място с наличните присъстващи в момента и при същият дневен ред!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s